KI gir nye ferdighetskrav

Det er lansert mange forslag til hva som er dagens og morgendagens ferdighetskrav i høyere utdanning. Generativ kunstig intelligens gir en ny omdreining på denne skruen.

Microsoft har satt opp ei liste over slike ferdigheter. De gjelder et nytt forhold mellom fagspråk, digital kompetanse, kunnskapsdomener og nivådelt fagdidaktikk. Her er dette kort presentert for å antyde noen av de mange kvalitets-dimensjonene i utviklings- og innovasjonsarbeid med tanke på opprykk til førstelektor og dosent.


  • Metakognisjon: Bevissthet om og evne til å gi retning til egen tenkning, læring og problemløsning.
  • IT grunnkompetanse: Grunnleggende ferdigheter og kunnskap innen informasjonsteknologi, som inkluderer bruk av datamaskiner, programvare og internett.
  • Kunnskapsorganisering: Systematisk organisering og strukturering av informasjon og kunnskap for å lette gjenfinning, forståelse og anvendelse.
  • Fagspråk: Spesialisert språk og terminologi som brukes innenfor et bestemt fagområde eller disiplin.
  • Faglitterær evaluering: Evnen til å vurdere kvalitet og relevans av faglitteratur og kilder i forhold til bestemt emner, utviklingsarbeider og forskningsspørsmål.
  • Flermedial intertekstualitet: Samspillet mellom ulike medier og tekster, der betydning og forståelse skapes gjennom referanser og sammenhenger mellom dem.
  • Språkbevissthet: Bevissthet om språkets struktur, funksjon og variasjon, samt evnen til å bruke språket effektivt og hensiktsmessig i ulike situasjoner.
  • Kulturbevissthet: Forståelse av og respekt for kulturelle forskjeller og likheter, samt evnen til å navigere og samhandle i ulike kulturelle kontekster.
  • Klassebevissthet: Bevissthet om sosiale og økonomiske ulikheter og hvordan de påvirker individer og samfunn, samt evnen til å forholde seg kritisk til disse forholdene.

IT grunnkompetanse, metakognisjon og kunnskapsorganisering er alle viktige for å kunne tilegne seg og anvende kunnskap effektivt. Faglitterær evaluering og fagspråk er nødvendige for å kunne forstå og kritisk vurdere faglig informasjon. Flermedial intertekstualitet og språkbevissthet er viktige for å kunne tolke og skape mening i ulike kommunikasjonssituasjoner. Kulturbevissthet og klassebevissthet bidrar til en dypere forståelse av samfunnet og de ulike faktorene som påvirker menneskers liv og erfaringer.

Disse ferdighetene og kompetansene er ofte sammenkoblede og kan styrke hverandre. For eksempel kan en sterk IT grunnkompetanse bidra til bedre kunnskapsorganisering, mens metakognisjon kan hjelpe en person til å bli mer bevisst på sitt eget fagspråk og kulturbevissthet. Å utvikle disse ferdighetene i høyere utdanning kan derfor bidra til en mer helhetlig og integrert læringsopplevelse.

Mer om ..

Her er innførslene over ekspandert via ChatGPT. Teksten får et lett preg av skravling.  Den må strammes inn og gis større intensjonsdybde.

Hva ER store språkmodeller?

Første del er en god introduksjon til KI-grunnlaget vi snakker om her. Så følger MYE Google-reklame.