KI-generert undervisningsfilm?

OpenAI (Sora) med flere har utviklet løsninger der man kan beskrive en filmsekvens i ord. KI-maskinen genererer så video på 60 sekunder. Systemet kan også bruke stillbilde som utgangspunkt for en video eller forlenge en eksisterende scene.

Dette kan finne anvendelser som del av digitale læringsobjekter og læreverk. Det kan f.eks. brukes til

  • Prosedyrebeskrivelser i sykepleie og fysioterapi.
  • Prosessbeskrivelse i mekanikk, kjemi, biologi og deskriptivt om sosiale forhold.
  • Dynamisk visualisering i dataanalyse, statistikk, matematikk, formallogikk og andre formalismer.
  • Som trigger, f.eks. introduksjon til problematiske situasjoner, for diskusjon og analyse.

Over tid vil nok lengden på slike scener utvides til mer optimal størrelse på 2-3 minutter. Slike mikro-filmer kan settes sammen til større læringsobjekter som vist her (dette eksempelet er samlet på ca 25 minutter):

For å lage gode KI-generert innhold, må produsenten kunne formulere seg i fagspråk og evne å beskrive elementer, props (properties) og scenografi. Humaniora, mediefag, kunst – og teater-fag og samfunnsvitenskap kan her gi god bakgrunn. Disse tekstene omsettes via KI-maskinene til stillbilder, video, forklarende tekst eller som lydspor. Alt blir så satt sammen til læringsobjekt. 

En vesentlig del av arbeidet ligger altså i ledeteksten. Universitets-bibliotekene bør bygge opp samlinger av slike. Dette kan utvikles slik at vi får flerdimensjonale sjangre for fagtekster, – skrift, audio, video.. Behovene peker i retning av å inkludere førstebibliotekarer i dosentstigen. Det er her utmerket at folk med bibliotekutdanning tar Ph.D. Det bør suppleres med karriereutvikling som bygger på det mer praktiske tilsnitt og i forbindelseslinjene mellom F og U.

Samlinger av læringsobjekter på enhets- og sammensatt nivå bør publiseres som OER (Open Educational Resouces). Med god medial, faglig og didaktisk kvalitet kan det inngå i meritterende arbeid i dosentstigen.

Å legge presentasjon og interaksjon over på skjerm på denne måten må ha en motvekt i dialog, studentenes egne presentasjoner, praksisoppgaver, veiledning og andre former for samhandling.