Dosentene kommer!


Nettstedet har områder for løpende nyheter og kommentarer i flere kategorier. De  vises til høyre eller nederst. Send bidrag til blogg@dosentforeningen.no


Dosentforeningen (Forening for førstelektorer og dosenter) ble stiftet på møte ved Universitetet i Agder 17. mars 2023. Årsmøtet 22. mai 2024 valgte nytt styre for – 2024/25. Vi er en interesse- organisasjon som skal fremme og utvikle førstelektor- og dosentstillinger som karrierevei for ansatte i universitets- og høgskolesektoren i Norge. Det innebærer å fremme utviklingen av forsknings- og utviklingsarbeid, særlig rettet mot pedagogisk, yrkes- og profesjonsfaglig virksomhet. Foreningen skal representere førstelektorer og dosenter i utdanningspolitiske fora, og bidra til å fremme og synliggjøre disse gruppenes kompetanse og karriereutvikling.

Medlemskap og styre

Dosentforeningen har et styre som er bredt sammensatt fra ulike institusjoner i UH-sektoren. En viktig del av arbeidet er å være gode ressurser for hverandre. Både universitetslektorer, høgskolelektorer, førstelektorer og dosenter kan bli medlem.

Engasjere institusjonene

En annen målgruppe er institusjonene og andre organisasjoner på UH-feltet som ønsker å styrke arbeidet med karriereveier i virksomhet, trenger sakkyndige til ansettelse- og opprykkskommisjoner eller tilby veiledning til ansatte i egne virksomheter.

Profesjonsfag og praktisk relevans

UH-sektoren er i endring og behovet for praksisrelevans og profesjonsfaglig kompetanse er helt sentralt i utviklingen. Dosentforeningen ønsker å delta aktivt i utviklingen av UH-sektoren gjennom deltagelse i arbeidsgrupper og gjennom høringer.

Dosentene kommer!