KI-konsekvenser for forskning

Her er et (automatisk) oversatt og lett redigert utdrag fra delen med litteraturgjennomgang i Butson, R., & Spronken-Smith, R. (2024). AI and its implications for research in higher education: a critical dialogue. Higher Education Research & Development, 43(3), 563–577. https://doi.org/10.1080/07294360.2023.2280200 Denne interessante artikkelen beskriver særlig de kvantitative endringene som KI bringer til torgs i forskningen, – Read More …

Krav om utviklingsarbeid

Innspill til høringsuttalelsen fra Dosentforeningen (Helge Høivik) Det er ulike syn i Dosentforeningen om å fjerne det formelle forskningskravet for tilsetting og opprykk I dosentstigen. Vi skiller her mellom ulike presiseringer av frasen forskning- og utviklingsarbeid (FoU) med de to begrepskategoriene forskning utviklingsarbeid Den pragmatiske bruk av “FoU” har over tid blitt en innsnevring til Read More …

Opp av ei grøft – ned i den andre?

Personlig svar til Et tydelig linjeskifte (Khrono 08.04.24): Stortingsmelding 19 har riktig diagnose av akademisk drift gjennom et par tiår. Advarslene var mange hele veien. Nå skal vi opp av den grøfta. Bra! – Bare for å falle i den andre? Dosentstigen hadde to bærebjelker gjemnom artikkelskriving (forskningen) og utviklingsarbeid. Den tredje i form av personlig pedagogisk praksis Read More …

Fra akademikk til praktisisme

Stortingsmelding 19 (2023-2024) er tydelig på å omdefinere dosentstigen fra FoU til undervisnings- og profesjons-praksis. En tidligere orientering mot institusjonelt utviklingsarbeid er fjernet. Rettere sagt: Utviklingsarbeid er til stede som antydning. Det er fleire moglege vegar til å styrke fagmiljøa i profesjons-utdanningane… Ein måte å gjere det på er å tilsette fleire dosentar eller førstelektorar. Dosentstigen Read More …

Garantisten

Stortingsmelding 19 (2023-2024) sier at de høyere utdanningene står i et spenn mellom akademisering og profesjonsnærhet (kap 2.2.2). Akademisering er prosessen der tradisjonelle høgskoleutdanninger beveger seg mot disiplinfagutdanningene på universitet: Eit utviklingstrekk som er mykje drøft, er såkalla akademisk drift og kva denne akademiseringa har å seie for innhaldet i og kvaliteten på utdanningane og Read More …

Gradsinflasjon?

Jeffrey L. Selingo er en amerikansk journalist og forfatter. I flere år var han medarbeider og så redaktør for The Chronicle of Higher Education. Boka The College (Un)bound skapte diskusjon da den kom ut for over 10 år siden. Nå står de samme spørsmåla på dagsorden i Norge. Her et lite utdrag fra boka: Akkurat Read More …

Kastes barnet ut med badevannet?

Det ser ut til at Kunnskapsdepartementet vil åpne for å rekruttere dyktige skolelærere og sykepleiere direkte til 1.lektorstilling. Det er for å styrke erfaringskunnskap i profesjonsutdanningene. Det er gunstig med noen som kan fortelle det som det er. Forskning og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel siteres i Klassekampen 22.03.2024: Det at vi nå fjerner kravet om Read More …

Pendelen svinger: Erfaring og praksis.

Klassekampen melder 22.03.2024 at sykepleier­studiet og lærerutdanningen skal bli  mindre akademiske. Om dette sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmun Hoel: Mange av de tilbakemeldingene vi har fått, går ut på at det blir lagt for lite vekt på den erfaringsbaserte og praksisnære erfaringen som er en viktig del av for eksempel sykepleierstudiet. Og da snakker Read More …

Bare teknikk?

Det er et underlig skisma uti det akademiske. I det hverdags-filosofiske hjørnet handler det om verdensanskuelse: Er det ideene som bestemmer det konkrete? Ideplanet er da grunnlaget for våre omgivelser og handlinger Det har sin variant i platonismen der de “rene” ideene er det egentlige med den konkrete verden som avspeiling eller skinn. Dette skillet finnes Read More …