Tekster

Her har vi samlet referanser til åpent tilgjengelig materiale av relevans for kvalifisering til førstelektor og dosent. Det utgjør rundt 1500 sider og vil utvides.

Bøker og kompendier.

Stig Eriksen,  Katja Hakel og Yngve Troye Nordkvelle: Kvalifisering til førstelektor – en analyse av søkeres og komiteers forståelse og praktisering av opprykkskriteriene. INN – Høgskolen i innlandet. Oppdragsrapport 14 – 2023. 70 s. ISBN digital utgave: 978-82-8380-411-9 [PDF]


Carl Christian Bachke og Mads Hermansen (red.): Å satse på dosenter. Et utviklingsarbeid. Cappelen Damm. Oslo 2022. 323 s. Open Access i flere formater.

Logo for dette nettstedet er hentet fra forside-illustrasjonen til denne utgivelsen.

Gerd Bjørke, Harald Jarning og Olav Eikeland (red.): Ny praksis – ny kunnskap: Om utviklingsarbeid som sjanger. ABM Media.  Oslo 2013. 431 s. [HTML]

 

 


Anne Lyberg og Betty-Ann Solvoll: PEKHPedagogisk kompetansehevingsprogram. Pekefinger eller retningsviser mot førstelektorkompetanse. Rapport 3, 2005. Tønsberg. Høgskolen i Vestfold, 2005. 25 s. [PDF]

 


Andre utredninger og rapporter

 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse: Forslag til forskrift om undervisnings- og forskerstillinger og rekrutteringsstillinger. [HTML]
 • Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet:
  • Handlingsplan for norsk fagspråk i akademia. 2023 [HTML]
 •  Kunnskapsdepartementet:
  • Meld. St. 14 (2022-2023) Utsyn over kompetansebehovet i Norge [HTML]
 • NOKUT
  • Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. [HTML]
 • OECD
  • Frascati Manual 2015. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development  402 s. [HTML]
  • Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition 258 s. [HTML]
  • Høivik, Helge:
   • Utvikling- og innovasjonbegrepet i Frascati- & Oslo-manualene [HTML]
   • Finlese Frascati [HTML]

Digitale læreverk & kursopplegg.

 • Høivik, Helge (red.): Faglig forfatterskap – Kvalifisere for opprykk. Utvikle og ta i bruk digitale læreverk med KI-støtte for omvendt klasserom som del av kvalifiserings-arbeidet . Revidert utgave 2023 med nytt stoff om generativ KI, H5P og redaksjonelt utviklingsarbeid. [HTML]
 • VIbeke Bjarnø: Opprykk.no –  Karriereveiene mot første- og toppkompetanse i UH-sektoren. Fra egenomtalen:
  “.. bloggen er utvikla som støtte for de som skal jobbe mot opprykk til førstelektor, dosent eller professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – storbyuniversitetet.”  [HTML]