Vedtekter

Vedtekter for dosentforeningen 24. mars 2023
Vedtekter for Forening for førstelektorer og dosenter
Vedtatt i konstituerende møte på Universitetet i Agder, Kristiansand, 17.3.2023

§ 1 NAVN
Foreningens navn er Forening for førstelektorer og dosenter. Kortversjonen av navnet er
Dosentforeningen.

§ 2 FORMÅL
Foreningen skal fremme og utvikle førstelektor-dosent-stillinger som karrierevei for
ansatte i universitets- og høgskolesektoren i Norge. Det innebærer å fremme
utviklingen av forsknings- og utviklingsarbeid, særlig rettet mot pedagogisk, yrkes- og
profesjonsfaglig virksomhet. Foreningen skal representere førstelektorer og dosenter i
utdanningspolitiske fora, og bidra til å fremme og synliggjøre disse gruppenes
kompetanse og karriereutvikling.

§ 3 JURIDISK PERSON – BEGRENSET ANSVAR
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og
begrenset ansvar for gjeld.

Foreningen skal bidra til:

 1. Utvikling, tolkning og presisering av kriterier for opprykk til 1. lektor og dosent
 2. Utvikling, bekjentgjøring og god bruk av kompetansen til førstelektorer og dosenter
 3. Fagpolitisk arbeid for å fremme § 3.1 og § 3.2 overfor relevante aktører som
  institusjonsledelser, UHR, departementer og politiske organer
 4. Bygge opp og drifte digitalt nettsted som fremmer foreningens allmenne og
  konkrete formål
 5. Legge til rette for årskonferanser og nettverkssamlinger

§ 4 MEDLEMSKAP
Foreningen er en faglig sammenslutning av medlemmer fra alle UH-institusjoner i Norge. Både universitetslektorer, høgskolelektorer, førstelektorer og dosenter kan være medlemmer av foreningen. Innmelding til og utmelding fra foreningen skal skje skriftlig til styret. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt.

Styrets oppgaver

Styret skal

 • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
 • Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi.
 • Representere foreningen utad.

Foreningen tegnes av styrets leder og ett av styremedlemmene. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme
dobbelt.

§ 5 ÅRSMØTET

Styret skal sikre at det avholdes et årlig årsmøte, og at tid og sted er gjort kjent for
medlemmene i god tid. Deltakelse bør sikres gjennom kunngjøring via epost til
medlemmene og på foreningens nettsted, og senest 2 måneder før årsmøtet.
Alle medlemmer kan sende inn saker til årsmøtet. Dette må skje via skriftlig
henvendelse til styret og senest 6 uker før årsmøtet.

Sakslisten skal offentliggjøres og sendes til medlemmene senest 1 måned før
årsmøtet. Dersom det skal velges styrekandidater på årsmøtet, skal verv, kandidater og
valgfrister være oppført på sakslisten i et eget punkt.

Det skal oppnevnes en referent til årsmøtet, og referatet skal godkjennes av styret
senest 2 uker etter årsmøtet. Referatet skal så gjøres tilgjengelig til alle medlemmer i
foreningen via epost og på foreningens nettsted innen 3 uker etter årsmøtet.
Kun saker som er vedtatt på årsmøtet er gyldige vedtak.

Utenom innmeldte saker skal årsmøtet alltid ha følgende faste saker på sakslisten:

 • Valg av møteleder
 • Valg av to referenter
 • Årsberetning og regnskap
 • Revisjonsberetning og ansvarsfrihet
 • Fastsettelse av kontingent
 • Budsjett

Årsmøtets vedtak fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.
Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer. Beslutning om å endre
vedtektene eller større vedtak som angår styrets mandat eller ansvar, vedtas med
minst 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst en tredel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som ved
ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.

§ 7 MEDLEMSKAP OG DELTAKELSE I UTVALG OG NETTVERK

Styret kan fremme forslag om foreningens medlemskap eller deltakelse i utvalg eller
nettverk, nasjonalt og internasjonalt. Beslutning om slikt medlemskap eller deltakelse
fattes av årsmøtet.

§ 8 OPPLØSNING AV FORENINGEN

Oppløsning av foreningen skal behandles på ordinært årsmøte. Et slikt vedtak fattes med 2/3 flertall. Ved oppløsning skal fordelingen av foreningens midler foretas av årsmøtet. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

<< TILBAKE