Syn for sagn

De store språkmodellene er modeller av tekststruktur som gjør det mulig å generere ny meningsfull tekst. Et annet område av KI gjelder modeller av tredimensjonale visuelle strukturer. Professor Fei Fei Li (Stanford University) har nylig startet opp et nytt firma, World Labs, som kommersialiserer innsikter på området. Siden april 2024 har hun hejtet inn over Read More …

Angrep på amerikansk akademia

Vi ser nå konturene av anarkistisk fristilling av digitale markedskrefter der den framtidig Make America Great Again-lederen og nå visepresident-kandidat James David Vance kan spille en nøkkelrolle. Det får trolig konsekvenser for amerikansk akademia. Her er noen punkter i margen om dette og et lite forsøk på å trekke linjer mellom dem, – og til Read More …

Auto-video i presentasjoner

Vi får stadig mer KI pappmasjé (fra fransk papier-maché – tygd papir). Her et eksempel i Google Vid med å bygge opp en presentasjon med videoanimasjon og stemmegenerator. KI kan selvsagt også lage forslag til emne og brødtekst. Andre framstøt står i kø. Dette vil på ny påvirke forelesningsformatet, som i dag gjennomgående er blitt Read More …

LLM & SFT (Små Faglige Tekstmodeller)

De store språkmodellene, Large Language Models – LLM, synes å ha nådd taket. Nesten alt som er tilgjengelig på Internett er nå avlest og avkodet som multidimensjonale sannsynlighets-matriser for sammenhengen mellom småord og tegn-kombinasjoner. Det koster mye i opplæring, men også det å bruke dem for å generere nye tekster. Det viser seg at mindre Read More …

Innovasjon som mentalitetsforandring?

Lederne i forskerskolen PROFRES reiser en interessant problemstilling i Khrono 12.06.24. Et knippe problemer stilles slik: Stipendiatene i vår forskerskole er ofte praktikere og profesjonsutøvere i bunn, og de stiller med et idealistisk engasjement om at forskningen deres kan løse problemer i velferds-staten. Men mange doktorgrads-stipendiater med bakgrunn som profesjons-utøvere strever med å komme i mål Read More …

KI er ingen lærerautomat

De som ivrer mest for KI i undervisning baserer seg ofte på en forenklet antakelse om at én-til-én-undervisning, eller rettere sagt automat-til-én-undervisning, er mer effektivt enn å lære i gruppe. Men det må flere til for å skape livlige debatter. Når en foreleser holder forsamlingen i ånde er det en felles synkronisering av tankebevegelse. Man Read More …

Oppgaveoppskrift

Det er vanlig at universitetsbibliotekene tilbyr akademisk skriveveiledning. Slike råd og veiledninger kan forstås som sjablonger (templates) med frihetsgrader. Over et standardisert oppsett for tekstproduksjon kan studenten variere, men med klare avgrensninger. Vi kan kanskje se på dette som et metaspråk med variable eller placeholders der studenten kan fylle inn fagområde på overordnet og underordnede Read More …

Digitalisering: Ytre krav – indre motstand

En metastudie av KI i utdanning 2010-22 peker på disse gevinstene og hindringene: Gevinster Personlig tilpasning. Bedre grep om de lærendes forståelse. Noe bedre læringsutbytte. Redusert planlegging og administrative oppgaver Mer likebehandling. Økt presisjon i evaluering og tilbakemelding. Hindringer Manglende etisk vurdering. For svak utvikling av fagstoffet. For svak infrastruktur. Undervisere har for lav teknisk Read More …

Nett/verk/tøy & be/grep

Problemstillingen nedenfor meldte seg sammen med ny forståelse av nettverk på 1990-tallet. Nettverksteorien studerer strukturer laget av noder (punkter) og kanter (linjer) som forbinder dem med vekt på å forstå hvordan de er organisert, fungerer og utvikler seg. Nettverksteori er del av grafteorien, som ble utviklet av matematikeren Leonhard Euler på 1700-tallet. På 1930- og Read More …