112 skisser skal bli 4-6

Det er nå sendt inn 112 skisser (PDF) til Forskningsrådet. De utgjør i overkant av 60 sider og er forarbeider til det som skal bli søknader om å bli et av de 4-6 KI-orienterte forskningssentre som det er utlyst midler til (Khrono 21.06.24). Alle i norsk UH-sektor er blitt KI-spesialister over natta, eller omvendt: Ethvert akademisk fagområde kan gjøre seg nytte av KI.

Her er et KI-generert sammendrag av aktuelle forskningstema på grunnlag av PDF-fila. Deretter følger særegne punkter om utdanning.

Dette er ledeteksten til ChatGPT 4o:

This file has many sections called “SAMMENDRAG“. Some are in English and some in Norwegian. Your task is to extract all “SAMMENDRAG” in English and Norwegian and translate them to English if they are in Norwegian. Then you will do an in-depth analysis of the research topics that are described in the total resulting text and present an in-depth overview of these topics. This final result should be presented in Norwegian.

Oversikt over forskningstemaer

De ulike forskningssentrene som er beskrevet i dokumentet dekker flere viktige områder innen kunstig intelligens:

 • Etisk og ansvarlig KI: Mange sentre, som AI-SPIRE og CAIEAC, fokuserer på de etiske implikasjonene av KI og hvordan teknologiene kan integreres på en ansvarlig måte i samfunnet. Dette inkluderer studier av algoritmisk rettferdighet, personvern, og de sosiale konsekvensene av KI.
 • KI i helsevesenet: Sentrene AI-HEALTH og Center for Medical Artificial Intelligence arbeider med å integrere KI i medisinsk praksis for å forbedre diagnostikk, behandling og pasientomsorg. Dette innebærer utvikling av KI-drevne verktøy for medisinsk avbildning, elektroniske helsejournaler og pasientovervåking.
 • Bærekraftig KI: Flere sentre, som Senter for bærekraftig KI og Sustainable AI for Sustainable Energy Transition, undersøker hvordan KI kan bidra til miljømessig bærekraft. Dette inkluderer forskning på energieffektive algoritmer, KI-drevet miljøovervåking og optimalisering av ressursbruk.
 • Industriell anvendelse av KI: Sentrene KI-INDUSTRI og Centre for AI-Driven Molecular Solutions fokuserer på hvordan KI kan brukes til å forbedre industrielle prosesser og produktivitet. Dette inkluderer forskning på automatisering, optimalisering og utvikling av nye industrielle teknologier.
 • Utdanning og læring: Sentre som Digital Learning Communities Artificial Intelligence Centre og AI-LEARN fokuserer på hvordan KI kan forbedre utdanningssystemer og læringsprosesser. Dette inkluderer utvikling av adaptive læringsplattformer, personlig tilpasset undervisning og bruk av KI i pedagogisk forskning.
 • Sikkerhet og sikkerhetstiltak: Norwegian Center for Artificial Intelligence Safety and Security arbeider med å forstå og forbedre sikkerhetsaspektene ved KI, både når det gjelder å beskytte KI-systemer og bruke KI til å forbedre sikkerheten i andre systemer.
 • Innovasjon og teknologiutvikling: Mange sentre, som The AIQAI Centre og Norwegian Centre on Generative AI, fokuserer på teknologisk innovasjon og utvikling av avanserte KI-systemer. Dette inkluderer forskning på kvantedatabehandling, generativ KI, og tverrfaglige metoder for teknologisk utvikling.

Se tilbake på vår dialog og finn forslag til forskningstemaer om utdanning og språk i dette materialet. Lag en systematisk oppsummering av dette på norsk..

Det gis ulike svar for hver gjennomkjøring. Her er to

Svar 1

Gjennomgåelsen av dokumentet og identifiseringen av relevante sammendrag har avdekket flere forskningssentre som fokuserer på utdanning og språk. Her er en systematisk oppsummering å:

Digital Learning Communities Artificial Intelligence Centre (DLCAIC)

Forskningsmål:

 • Utvikling av KI-drevne verktøy og plattformer for å forbedre utdanningsopplevelser og resultater.
 • Forskning på personlig læring og adaptive utdanningssystemer.
 • Integrasjon av KI i utdanningspolitikk og praksis.
 • Fremme samarbeid mellom pedagoger, teknologer og beslutningstakere for å skape innovative løsninger som støtter livslang læring og digital kompetanse.

Betydning:

 • Bidra til å forbedre pedagogiske metoder og læringsutbytte gjennom teknologisk innovasjon.
 • Øke forståelsen for hvordan KI kan brukes til å støtte og forbedre utdanning på alle nivåer.

Centre for AI-Driven Molecular Solutions (AIMS)

Forskningsmål:

 • Utvikling av KI-algoritmer for modellering av molekylære strukturer og prediksjon av biologiske interaksjoner.
 • Design av nye terapeutiske molekyler ved bruk av KI.
 • Akselerere oppdagelsen og utviklingen av nye medisiner og behandlinger.

Betydning:

 • Forbedre utdanningen innen bioteknologi og molekylærbiologi ved å integrere avanserte KI-teknologier.
 • Støtte utdanningsinstitusjoner i å tilby banebrytende forskningsmuligheter og opplæring i KI-applikasjoner innen biovitenskap.

Centre for Applied AI in Energy, Health, and Education

Forskningsmål:

 • Forskning på praktiske anvendelser av KI i utdanning, helse og energi.
 • Utvikling av KI-drevne løsninger for å forbedre utdanningssystemer og læringsprosesser.
 • Fokus på konsekvenser og innvirkning av utviklede KI-teknologier fra bruker- og samfunnsperspektiv.

Betydning:

 • Forbedre utdanningssystemene gjennom praktiske KI-løsninger som adresserer reelle utfordringer.
 • Støtte tverrfaglig forskning og kunnskapsoverføring mellom ulike utdanningsfelt.

AI-LEARN

Forskningsmål:

 • Undersøke mulighetene, utfordringene og risikoene forbundet med bruk av KI for å styrke menneskelig læring.
 • Evaluere styrker, begrensninger og innvirkning av KI-teknologier i utdanning og arbeidsliv.
 • Utvikle ansvarlige, pålitelige og bærekraftige KI-løsninger for utdanning.

Betydning:

 • Fremme en etisk og ansvarlig tilnærming til bruk av KI i utdanning.
 • Forbedre læringsutbytte og utdanningskvalitet ved hjelp av avanserte KI-teknologier.

Centre for AI Ethics, Aesthetics and Creative Human Operations (CAIEAC)

Forskningsmål:

 • Utforske etiske og estetiske implikasjoner av KI i kunst og kultur.
 • Forskning på etisk KI-design og algoritmisk kunst.
 • Utvikle retningslinjer og rammeverk for ansvarlig bruk av KI i kreative og kunstneriske sammenhenger.

Betydning:

 • Støtte utdanningsprogrammer som kombinerer kunst, teknologi og etikk.
 • Fremme tverrfaglig samarbeid for å integrere KI i kunstutdanning og kreative prosesser.

Svar 2

FoU – Utdanning og språk

1. Bruk av KI i utdanning

 • Forskningsmål: Utforske hvordan barn, unge og voksne kan lære om og bruke KI på en ansvarlig og nyskapende måte.
 • Delområder:
  • Barnehage, skole, høyere utdanning (HU) og etter- og videreutdanning (EVU).
  • Integrere forskningsbasert anvendelse av KI i hele utdanningsløpet.
  • Forberede individer for arbeidslivet og til å bli godt opplyste samfunnsborgere.

2. Pedagogiske innovasjoner

 • Forskningsmål: Kartlegging og respons med pedagogiske innovasjoner ved bruk av KI.
 • Delområder:
  • Planlegging og utvikling av relevant KI-teknologi.
  • Forutse utdannings- og samfunnskonsekvenser av KI-bruk.

3. Språkbevaring og utvikling

 • Forskningsmål: Utforske hvordan KI kan bidra til å bevare og videreutvikle små befolkningsgruppers språk.
 • Delområder:
  • Sørsamisk språk og kultur som utgangspunkt.
  • Overførbar kunnskap for andre språk og kulturer, inkludert norsk.

4. Kunstig intelligens for læring og vurdering

 • Forskningsmål: Undersøke hvordan KI kan bidra til læring og vurdering.
 • Delområder:
  • Utvikling av KI-verktøy for overvåking og kvalitetssikring av læringsprosesser.
  • Bedre identifikasjon og bekreftelse av læringsutbytte.

5. Integrering av KI i undervisning

 • Forskningsmål: Utforske hvordan KI kan integreres i tradisjonell undervisning, veiledning og evaluering.
 • Delområder:
  • Skape nye kunnskaper om bruk av KI i utdanning.
  • Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.

6. Automatisk språkanalyse i psykoterapiforskning

 • Forskningsmål: Forbedre psykoterapi ved bruk av KI for automatisk analyse av stemmeopptak fra terapiøkter.
 • Delområder:
  • Bruke KI til å oppdage tidlige tegn på frafall fra behandling.
  • Forbedre psykoterapi for individuelle pasienter.

7. Språkteknologi i helsevesenet

 • Forskningsmål: Bruke KI til å forbedre medisinsk diagnostikk og pasientutfall gjennom språkteknologi.
 • Delområder:
  • Utvikling av KI-diagnoseassistenter som analyserer tekstdata fra elektroniske pasientjournaler.
  • Implementering og evaluering av KI-verktøy for bedre medisinsk beslutningsstøtte.

Disse temaene dekker et bredt spekter av anvendelser av kunstig intelligens i utdanning og språk, fra tidlig utdanning og livslang læring til bevaring av språk og bruk av språkteknologi i helsevesenet.