Fleksibelt – Omvendt – På distanse

Det er mange nye krav til høyere utdanning. Her er noen:

 • Innhold og leveranse av opplæring digitaliseres når det gjelder fag og studieorganisering.
 • Å utvikle nytt digitalt innhold er arbeidsintensivt og inviterer til deling og gjenbruk.
 • Det blir vanlige å ta noe utdanning før man gjør andre ting og så komme tilbake til det samme eller andre utdanningsløp. Da er det behov for mer fleksible opplegg.
 • For å opprettholde bosetting i hele landet, må det være god infrastruktur og kompetanse for offentlig og privat sektor. Mange blir på hjemstedet når de får tilgang til gode studier nær der de bor. Derfor betyr spredt bosetting også at det må utvikles spredte utdanningstilbud.
 • Innlæring går dypere og blir mer effektiv når studentene får svar og forklaringer til spørsmål de allerede har stilt seg. Det er en – av flere – grunner til at omvendt undervisning har større lærings-potensiale. Da studerer deltakerne fagstoffet før de møtes til fysiske eller virtuelle samlinger. Det stiller også strengere krav til den faglitterære og sjangermessige utforming.

For å illustrere er det her en kort gjennomgang av et (digitalt) dokument-design for omvendt undervisning i hybrid format. Det tar utgangspunkt i et konkret eksempel der ..

 • Et større antall kursdeltakere arbeider med stoffet fra hjemstedet og sender inn oppgave-besvarelse.
 • I neste omgang vil et engere utvalg møtes til to halve dager ansikt-til-ansikt-seminar. De som ikke kan møte, deltar online.

Eksempel på nettside og videre utbygging.

Se dette eksempelet på en enkelt nettside som følger prinsippet ovenfor(men i en annen kontekst).

Hele denne sida krever minst 45 minutters oppmerksomhet hvorav 30 minutter er videoopptak og minst 15 minutter går til å lese og lytte til kommentarer. Det svarer til en tradisjonell undervisningstime.

Om leseren selv vil etterprøve f.eks. Python-programmer fra ChatGPT, kreves ytterligere 1-3 timer avhengig av erfaring og om programvarene er satt opp på forhånd eller ei.

3 slike nettsider og en oppgaveside svarer kanskje til 10-15 timers selvstudium, eventuelt før 6-8 timer arbeidsseminar i sanntid på nett eller samling. Med et lesepensum i artikkel- og bokform på 60-100 sider, utgjør det hele da omtrent arbeidsmengden for 1 studiepoeng.

Dette kan utvides f.eks til det dobbelte, men materiale til 3 studiepoeng eller mer bør organiseres som digitalt læreverk, fortrinnsvis i Open edX-format. Da gjenbrukes læringsobjektene i en slik ny ramme.

Her er en kommentar om det siste med et begynnerkurs i statistikk som eksempel

Det individuelle fagdidaktiske ansvaret i egen undervisning gir et grunnlag og en arena for kvalitetsutvikling. Dette blir nå kanskje særlig fanget opp av ordningen med merittert underviser.

Utfordringene ovenfor peker nok heller på grunnlaget for og organisering av utviklingsarbeider på institusjonelt nivå, – også mellom institusjonelle aktører. Noen aktuelle ferdigheter i dette kan være knyttet til

 • digitalisering av studieprogrammer
  • kunnskapsorganisering
  • multimodalt faglig forfatterskap
  • digitalt støttet formidling og resepsjon
 • akademisk entreprenørskap
  • utvikle & realisere nye studieprogrammer
  • nettverksutvikling innad og mellom institusjoner
  • prosjektdesign & ledelse