Faglig utviklingsarbeid og yrkeserfaring


INNHOLD

  1. Korte utdrag fra forslag til endrede kriterier for dosentstigen.
  2. Tre spørsmål med åpne svaralternativer som vi håper alle medlemmene i Dosentforeningen vil kommentere.

1 Korte utdrag


3.3 Karrierestigene for ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger

Mens professorstigen krever doktorgrad og vektlegger forskningskompetanse, vektlegges det i dosentstigen faglig utviklingsarbeid og yrkeserfaring.

Hensikten med å tydeligere skille mellom karrierestigene, er at det kan åpne for mer varierte erfaringer og karriereveier i universitets- og høyskolesektoren, i tråd med sektorens brede samfunnsoppdrag.

4.3.3 Begrepsbruk for undervisnings- og forskningsstillingene

I ny forskrift brukes begrepet «faglig utviklingsarbeid» for flere av stillingskategoriene. Begrepet er avledet av OECDs Frascati-manual. I norsk oversettelse av Frascati-manualen* omtales «eksperimentell utvikling» som «systematisk arbeid som anvender kunnskap fra forskning og praktisk erfaring og produserer ytterligere kunnskap som er rettet mot å produsere nye produkter eller prosesser eller mot å forbedre eksisterende produkter eller prosesser».

I utdanningssammenheng kan «produkter» være læringsressurser og fagbøker. «Prosesser» kan være knyttet til undervisningsmetoder og -opplegg, men hva som er relevant faglig utviklingsarbeid, kan variere mellom ulike fagområder.

4.3.5 Vurdering av kvalifikasjonskrav opp mot universitetenes brede samfunnsoppdrag

Direktoratet har vurdert å forskriftsfeste krav som for eksempel ledelseserfaring og å ta kunnskap i bruk, men har konkludert med å ikke inkludere slike krav.


3 spørsmål


Gi din vurdering av disse tre påstandene:

 • En sentral endring i forslaget til kvalifisering i dosentstigen er at forskning nå utgår til fordel for arbeid med og resultater fra faglig utviklingsarbeid.

Er du enig, uenig eller usikker vedrørende dette kravet? Hva ligger egentlig i  faglig utviklingsarbeid? Kan det operasjonaliseres i tråd med OECDs Frascati-manual*. Hvordan forstår du et krav om resultater? Hvordan kan det dokumenteres? Bør punktet om forskning gå ut?

 • En annen og ny presisering i forslaget gjelder yrkeserfaring for å bedre rekruttering fra arbeidslivet til hele eller delte stillinger i UH-sektoren.

Hva kan man legge i dette? Skal man kunne ta med undervisningserfaring her eller siktes det mot annen yrkeserfaring fra “arbeidslivet der ute”? Bør det stilles kvalitative krav for at yrkeserfaring skal være meritterende? I så fall  hvilke? Hvordan? Hvordan dokumentere?

 • Ledelseserfaring innad i UH- institusjonen regnes i forslaget som ikke meritterende.

Er du enig i dette? Hva skal eventuelt til for at formelle lederroller også kan sies å være (operativ) ledelse av utviklingsarbeider? Bør det å ta i bruk kunnskap i alminnelighet, f.eks i egen undervisning være eksplisitt meritterende?


*) Frascati-manualen stiller krav til det som skal godkjennes som utviklingsarbeid. Det er systematisk arbeid som bygger på kunnskap som er oppnådd gjennom forskning og praktisk erfaring, og produserer ytterligere kunnskap som er rettet mot å produsere nye produkter eller prosesser eller å forbedre eksisterende produkter eller prosesser. Det skal

    1. Være nyutvikling.
    2. Være kreativt.
    3. Foregå under usikkerhet.
    4. Gjennomføres med systematikk.
    5. Ha overføringsverdi: Overførbart og/eller reproduserbart.