Norsk fagspråk

Språkrådet ønsker at godt fagspråk blir del av kvalitetskravet i høyere utdanning [HTML]:

Språkrådet meiner at universiteta og høgskulane må utvikle strategiar og praksisar som speglar at språkarbeid er ein del av kvalitetsarbeidet. Kompetanse i norsk fagspråk bør definerast som ein del av læringsutbytet i emne og program, og språkarbeidet bør innlemmast i strategiar for kvalitetsutvikling. Vektlegging av fagspråkleg kompetanse i forelesingsrommet kan leggje til rette for god studiegjennomføring. Difor meiner Språkrådet at språkarbeid òg må inn i det vidare kvalitetsarbeidet.