Veilederklynger?

Helt foreløpig gruppering som vil endres gjennom studieåret 23/24:

Når vi ser på individuell og selvrapportert veiledningskapasitet for alternativ karrierevei, finner vi antydning til et mønster med høgskoler (INN, HVL, HVO) og de nye universItetene UiA og OsloMet. Et av de “gamle” (UiT) følger hakk i hæl.

Kanskje Dosentforeningen kunne få drahjelp fra slike miljøer?