Verdinettverk

Nestleder for Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen skriver i Khrono 28.08.23 om verdien av og tilsyn med faglige og politiske nettverk [ref].

I innlegget heter det bl. a.

Det er ei brei semje innanfor samfunnsvitskapen at noko av det mest verdfulle med Noreg er at det er eit høgt volum på den sosiale kapitalen, noko som viser seg i dei mange aktive nettverka innanfor samfunnet, næringslivet, kulturlivet, vitskapen og politikken. 

Desse nettverka skaper rike ressursar, gjennom kunnskaps – og informasjonsutvekslingar, gjensidige tillitsrelasjonar og felles forståing og tankefigurar, felles kunnskapsverdiar og homogene kunnskapsinteresser. Dette er absolutte vilkår for ein effektiv politikk og eit effektivt og nyskapande næringsliv, eit kreativt kulturliv og for skaping av det beste innanfor vitskapen.

Det kan være av interesse for Dosentforeningen å studere verdinettverket som prinsipp på overindividuelt nivå. Det kan gjelde innad i den enkelte institusjon, men kanskje i enda større grad mellom dem?