En form passer ikke alle: Evaluering av kurs i høgskolepedagogikk

Uniped Vol 46, Side 72–85 13.06.2023 https://doi.org/10.18261/uniped.46.2.2

Sammendrag:

Den praktiske konsekvensen av at det i 2019 kom en forskriftsendring som la større vekt på utdanningsfaglig kompetanse ved opprykk for ansatte i høyere utdanning, var at høgskoler og universiteter igangsatte kurs i høgskolepedagogikk og påla sine ansatte å gjennomføre dette ved ansettelse og opprykk.

For å undersøke i hvilken grad dette bidrar til økt opplevd utdanningskvalitet, ble det sendt invitasjon om deltakelse til 850 e-postadresser til vitenskapelig ansatte ved en høgskole i Norge. Totalt 209 personer svarte og utgjorde utvalget i undersøkelsen.

Dataene indikerte at mange tar kurset i tilknytning til opprykk og ansettelse, og kun halvparten av dem som har tatt kurset, har gjort dette med motiv om å bedre sin pedagogiske kompetanse.

      • De som har gjennomført kurs i høgskolepedagogikk, er «I noen grad» enig i at kurset bidro til å styrke deres egen pedagogiske kompetanse.
      • Ansatte i høyere stillingskategorier og ansatte fra fakultet med antatt høy pedagogisk kompetanse så mindre verdi i kurset enn andre ansatte.
      • Ansatte opplever også at det finnes bedre løsninger for å øke utdanningskvaliteten ved institusjonen.

Studien antyder at forskriften og implementeringen av denne i begrenset grad bidrar til økt utdanningskvalitet, og at det finnes alternative løsninger som antas å være bedre.